back plus

Gode råd om kloak

Sådan fungerer din kloak

Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til kommunens kloak ude i gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet.

Alle afløbssystemer skal vedligeholdes

Selv om din kloak fungerer, kræver den alligevel jævnlig vedligeholdelse. Her er et par gode råd:

  • Alle vandlåse og gulvafløb skal renses jævnligt.

  • Pumper, højvandslukker m.v. skal jævnligt tilses og renses.

  • Tagrender skal renses hvert år efter løvfald.

  • Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året

  • Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd, og se, om der er begyndende forstoppelse.

  • Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken

  • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen

  • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet

  • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer i kloakken

HUSK: Hvis dit kloaksystem skal repareres, skal reparationen altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Gode råd om kloak

Dæksler og beplantning: Undgå at dække dæksler til med jord, asfalt eller fliser. Dækslerne er lagt, for at kloaksystemet kan inspiceres og renses. 

Plant ikke træer eller andre planter med kraftigt rodnet ovenpå eller i umiddelbar nærhed af stikledningerne på din grund. Det kan spare dig for en masse besvær! Rødderne kan i deres søgen efter vand trænge ind i kloakken og medføre tilstoppelser.

Udluftning af kloakken: I forbindelse med større omlægninger af stikledninger på grunden, bør du overveje at udføre udluftning af stikledningssystemet. Dette for at undgå gener i forbindelse med vedligeholdelse og højtryksspuling af kloakledninger fremover.

Vær på forkant og omlæg de gamle ledninger, hvis du alligevel skal have ordnet kloakken: 

Ved større omlægninger eller reparation af stikledninger bør du overveje at adskille dit regnvand og dit spildevand. Det kan ske enten ved at udføre separatkloakering (det vil sige adskillelse af spildevandskloak og regnvandskloak) eller ved at håndtere regnvand på egen grund. 

Odder Spildevand A/S sanerer løbende hovedkloakken, og i den forbindelse omlægges der typisk til separatkloak. I sådanne tilfælde vil kommunen efterfølgende pålægge de tilsluttede ejendomme at separere på grundene. Indtil videre skal du kontakte os direkte, hvis du vil vide, hvor vi har planer om omlægninger.