Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Regning og priser

Priser

Vi har samlet alle de vigtigste priser på et takstblad, som giver dig overblik over, hvad du skal betale som kunde hos Odder Spildevand. Takstbladet finder du her.

Uddrag af takster i 2016

Fast afgift pr stik:                                   781,25 kr.
Vandafledningsbidrag pr. m³:                  35,63 kr.
Tømning af hustanke:                            487,50 kr.
Tilslutningsbidrag:                             56.000,00 kr.
Rykkergebyrer pr. gang:                        100,00 kr.
Alle beløb er inkl. moms

Aflevering af septisk slam på Odder renseanlæg afregnes med 190 kr. pr. kubikmeter inkl. moms.

Grundlaget for selskabets indtægter og virksomhed er fastsat i "Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber" - i daglig tale kaldet Betalingsloven. Du kan hente den gældende betalingsvedtægt her.

Forbrugere kan fra 1. oktober 2015 indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Bestemmelsen indarbejdes i betalingsvedtægten når Naturstyrelsen har udarbejdet forslag hertil.

Regning

Vandafledningbidraget opkræves over 2 gange med forfald 4. marts og 4. september. Beløbet opkræves aconto på grundlag af vandforbruget det foregående år (oplyst af vandværkerne), med efterfølgende regulering på første rate året efter.

Tømningsbidraget for trix- og septictanke opkræves én gang årligt med forfald 4. marts inkl. ekstra kubikmetre udover 3 m³. Forgæves kørsel og tunge dæksler faktureres, når entreprenøren er færdig.

Opkrævning af vandafledningsbidraget  kan ske på 3 forskellige måder:

  • Betalingsservice

  • Elektronisk Indbetalingskort

  • Girokort

De to første modtages i din Netbank, men for begge former for betaling gælder, at du på et eller andet tidspunkt aktivt har tilmeldt dig den ene eller anden ordning. Det elektroniske Indbetalingskort fungerer på samme måde som et girokort - kun er alle felter udfyldt for dig på forhånd. Du skal stadig aktivt godkende betalingen på samme måde som et alm. girokort, men du slipper for bøvlet med indtastningen og undgår eventuelle fejl. Elektroniske indbetalingskort er et godt alternativ til betalingsservice, hvis du stadig vil have fuldt overblik over, hvad du betaler. Du finder nærmere oplysning om Elektoniske Indbetalingskort i din Netbank.

Ved manglende betaling opkræves rente fra forfaldsdag. Renten er svarende til nationalbankens udlånsrente + 3%