Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Program til intern overvågning

Odder Spildevand skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Odder Spildevand ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser.

Det er i vandsektorloven bestemt, at

  • aftaler skal indgås på markedsvilkår
  • aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Der skal på grundlag af programmet udarbejdes en årsberetning, som indeholder:

  • en beskrivelse af programmet,
  • en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet,
  • en oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner og
  • en oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.

Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring.