back plus

Kan jeg håndtere mit regnvand selv?

For at finde ud af, om du kan håndtere dit regnvand på egen grund, kan du overveje følgende:

  • Jordbundsforholdene og nedsivning

  • Afstandskrav og dimensionering

  • Nedsivningstilladelse

Jordbundsforhold og nedsivning

Hvis du overvejer at håndtere regnvandet på egen grund er det vigtigt at finde ud af, om du kan nedsive regnvand. Det afhænger blandt andet af jordbundsforholdene. I nogle områder nedsiver vandet meget langsomt, hvis der er meget lerjord, eller hvis grundvandet står højt. Det gør det mere vanskeligt at håndtere regnvand på egen grund. Jordbundsforholdene kan være meget lokale, og det er derfor en god ide at udføre en nedsivningstest, og gerne tæt på det sted, hvor du ønsker at nedsive. En nedsivningstest viser, hvor egnet jorden er til at nedsive regnvandet.

Hvis du ikke kan nedsive regnvandet, kan du vælge en alternativ løsning, hvor du i stedet opsamler eller forsinker regnvandet. Du kan læse mere om de enkelte løsninger, der er opdelt som nedsivningsanlæg og forsinkelsesanlæg.

Afstandskrav og dimensionering

Foruden jordbundsforholdene er der en række afstandskrav, der skal overholdes i forbindelse med nedsivning af regnvand. Overordnet set skal dimensionering, placering og udførelse af anlægget sikre, at der ikke opstår gener, samt at vandet ikke løber over skel til naboen eller hen mod bygninger (specielt hvis din grund ligger højere end naboens).

Du kan læse mere i skemaet over Afstandkrav og i Rørcenterets anvisning 016 (Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund).

Når du kender jordens nedsivningsevne, beregnes tagarealet på din grund (hus, carport, redskabsskur osv.) og en eventuel terrasses areal. Tagets og terrassens areal kaldes i dette tilfælde for ’befæstet areal’. Årsnedbøren i Odder Kommune) er 700 mm og gentagelsesperioden (antal år mellem oversvømmelser) sættes ved regnvandsløsninger i haven til 5 år. Oplysningerne indtastes i Spildevandskomiteens regneark, hvorefter den valgte regnvandsløsnings areal beregnes. Du kan læse mere i vejledning til Spildevandskomiteens regneark.

Du kan læse mere i Rørcenterets anvisning 016 (Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, Bilag 1).

Nedsivningstilladelse

Hvis du beslutter dig for at anlægge et nedsivningsanlæg og har sikret dig, at du overholder afstandskravene, skal du først søge om nedsivningstilladelse ved Odder kommunes Miljøafdeling (sagsbehandlingstiden er cirka 14 dage).

Nogle forhold kan have indvirkning på, om du kan få nedsivningstilladelse, bl.a.:

  • Er din grund er forurenet?

  • Hvilket tag har du? For at sikre, at nedsivning af regnvand ikke forurener grundvandet, tillader kommunen normalt ikke, at der nedsives vand fra bly-, kobber eller zinktage.

I din ansøgning om nedsivningstilladelse skal du oplyse følgende:

• Hvilken regnvandsløsning (nedsivningsanlæg) du ønsker at etablere - læs mere om valg af regnvandsløsning her

• Størrelsen af anlægget/anlæggene

• Vedhæft en kloaktegning, hvor du har tegnet dine regnvandsløsninger ind (i rigtigt målforhold), samt viser afskæringspunktet fra kloakken (dette er vigtigt, hvis du vil søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ). Ligger du ikke inde med din kloaktegning, kan du få oplysningerne fra byggesagsarkivet ved at sende en mail til Odder Kommunes Byggeriafdeling, hvor du oplyser din adresse og evt. matrikelnummer. De vil efterfølgende undersøge, om den findes i kommunens digitale bibliotek

• Oplys dybden til grundvandet i det område, hvor du tænker at placere dit nedsivningsanlæg. Det er specielt vigtigt hvis den er tæt på terræn.

• Tjek om din grund er forurenet, se hvordan du gør her