back plus

Tømningsattest

I de fleste områder, hvor vi tømmer bundfældningstanken, vil der blive afleveret en tømningsattest. Af attesten fremgår det, hvornår vi har besøgt den enkelte adresse, hvad der er foretaget og om der var ekstra bemærkninger til tanken.

Var der bemærkninger på tømningsattesten?

Nedenfor er der en liste over de fejl, der kan være nævnt på tømningsattesten – og et bud på, hvordan fejlene kan undgås ved næste tømning. Du skal være opmærksom på, at ordlyden på attesten kan variere fra område til område.

Mulige fejl-typer på din tømningsattest kan være:
 
Fejl: Dæksel vejer over 50 kg
Din tank er tømt, men dækslet må i henhold til de arbejdsmiljøregler, entreprenøren arbejder efter, ikke veje over 50 kg. Et traditionelt betondæksel kan f.eks. udskiftes med et genbrugs-plastdæksel, som oftest fås i samme tykkelse og diameter som det nuværende betondæksel. Dækslet bedes udskiftet inden næste års tømning.
 
Fejl: Dæksel er defekt
Dækslet skal udskiftes eller repareres. Det kan evt. udskiftes med et dæksel som nævnt i den foregående fejl-type. Dækslet bedes udskiftet inden næste tømning.
 
Fejl: Dæksel sidder fast
Din tank er ikke blevet tømt. Du skal inden næste tømning have løsnet dækslet, så entreprenøren kan komme til.
 
Fejl: Genstand i tank. Tank kan ikke tømmes helt
Der har været problemer med tømningen, da man er stødt på et eller flere fremmedlegemer i din tank. Du bedes fjerne genstanden inden næste tømning, eventuelt ved bestilling af slamsuger.
 
Forskellige fejl:

  • Tank er i dårlig stand
  • Af- eller tilløbsrør (T-stykke) mangler
  • Af- eller tilløbsrør (T-stykke) er defekt
  • Skilleplader er defekte
  • Vand løber retur fra udløbsledningen
  • Ingen bund i tank
  • Indtrængende grundvand
  • Skilleplader er defekte

Disse fejl betyder, at tanken ikke fungerer i overensstemmelse med gældende lovkrav. Det er dit ansvar som ejer, at bundfældningstanken opfylder lovens krav.
T-stykker og skillevægge af beton kan korrodere/tære med tiden i det hårde miljø, det befinder sig i. T-stykket bør udskiftes hurtigst muligt efter konstateringen, da du ellers risikerer, at tankens indhold løber ud i ledningerne og laver en forstoppelse.

Fejl kan kun udbedres af en autoriseret kloakmester.
 
Fejl: Dæksel/tank er ikke tilgængelig
Det har ikke været muligt at finde din tank/dæksel, så din tank er ikke blevet tømt. Du bedes venligst synliggøre, hvor din tank er til næste gang entreprenøren kommer, og/eller kontakte entreprenøren angående lokalisering af din tank.
 
Fejl: Adgangsvej er ikke farbar eller er spærret
Det har ikke været muligt for entreprenøren at køre frem til en position, hvorfra bundfældningstanken kan tømmes. Det kan skyldes forhindringer på eller ved vejen (fx beplantning) eller det kan skyldes vejens tilstand.
 
Fejl: Dæksel spærret af forhindringer eller Dæksel ikke frilagt
Der må ikke være beplantning eller være placeret affald, biler eller campingvogne over dækslet. Dækslet skal ligge fri af perlesten, grus, jord eller græs, så det kan ses og løftes op uden brug af skovl eller lignende.