Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Kloak

Alle ejendomme, der er tilsluttet Odder Spildevand's kloaksystem, skal aflede spildevandet hertil. Derved sikres det, at spildevandet bortledes og renses på en korrekt og forsvarlig måde. 

I Odder Kommune er det Odder Spildevand A/S, der langt overvejende varetager spildevandsrensningen, idet der kun er større private spildevandsanlæg i Skovgårdsparken og Amstrup Ege.

Sådan fungerer din kloak

Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til kommunens kloak ude i gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet.

Din grund kan være enten separatkloakeret, fælleskloakeret eller spildevandskloakeret. 

Alle afløbssystemer skal vedligeholdes. Læs mere under gode råd om kloak.

Kælderen er dit ansvar!

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom - inklusiv den stikledning, som forbinder dine rør med det almene kloaknet. Det er dit eget ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med kraftige regnskyl jvf. byggelovens bestemmelser - se bygningsreglementet pkt. 8.4.3.1 stk. 4. 

Odder Spildevand A/S er ansvarlig for det almene kloaknet, herunder vedligeholdelse af stikledningen frem til skel.

Her ender spildevandet fra Odder og Tunø Renseanlæg

Dykkerinspektionen af udløbene fra Odder og Tunø Renseanlæg, kan nu ses på YouTube. Så kan man se, hvor rent der er ved udløbene i havet.
Vi inspicerer hvert 2. år, og her kan man se resultaterne i 2011 og 2013. 

Du kan se videoerne ved at klikke her.